برگزاری هفتمین مجمع عمومی و چهارمین مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان

برگزاری هفتمین مجمع عمومی و چهارمین مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن علمی مهدویت حوزه مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸ برگزار گردید و هیئت مدیره منتخب به شرح ذیل می باشد:
۱. محمدصابر جعفری
۲. غلامرضا بهروزی لک
۳. علی مصلحی
۴. محمدرضا نصوری
۵. سید ابراهیم معصومی
۶. محمد مهدی حائری پور
۷. محمدعلی حججی
بازرسان
۱. علی حیدری
۲. علیرضا مسعودیان