انتظار و امید به آینده بهتر، گفتمان‌ها و فرهنگ‌ها را در مسیر وحدت قرار می دهد

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
هیچ آماری در دسترس نیست.