انتشار کتاب نقد ادعاهای احمدالحسن در « ناقوس گمراهی» به قلم نصرت‌الله آیتی

نقد ادعاهای احمدالحسن در « ناقوس گمراهی»
کتاب « ناقوس گمراهی » ﺑا محور ﻧﻘﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﺮي ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ اﺣﻤﺪاﻟﺤﺴﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) منتشر شده است.
به گزارش انجمن علمی مهدویت حوزه، کتاب «ناقوس گمراهی» نوشته نصرت‌الله آیتی، در ۱۷۶ صفحه از سوی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) منتشر شده است.
بنابراین گزارش، این کتاب ﺗﻼﺷﯽ است ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﺮي ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ اﺣﻤﺪاﻟﺤﺴﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺧﻮد در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﯿﺮواﻧﯽ دﺳـﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﭼﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد در اﻧـﺪازه‌ای ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤوﻻً ﻧﻘﻄـﮥ آﻏﺎز ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارﻧﺪ، اﻣﺎ آرام آرام ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و وﯾـﺮوس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻫﻤـﺎن آﻏـﺎز ﭘﯿـﺪاﯾﺶ از ﻧﻘـﺪ و روﺷـﻨﮕﺮی ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮕﺮدد و ﭘﯿﺶ از ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎدن ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺑـﻪ دام اﻓﺘـﺎدن مومنان ﺳـﺎده‌دل ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ آن ﺗﻼش درﺧﻮری اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ کتابﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼـﮏ در ﻣﺴـﯿﺮ روﺷـﻨﮕﺮی و دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﻻي اﻧﺲ و ﺟﺎن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن(عج).

گفتنی است، علاقه مندان می توانند برای خرید آن با شماره تلفن ۸۸۹۹۸۶۰۰-۰۲۱ تماس بگیرند.