نشست علمی معیارهای تطبیق نشانه های ظهور

انجمن علمی مهدویت حوزه نشست علمی با موضوع: «معیارهای تطبیق نشانه های ظهور» را در تاریخ ۱۳/۹/ ۹۶ در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری¬سلام الله علیها برگزار نمود.
این نشست توسط حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر آیتی، عضو انجمن علمی مهدویت حوزه برگزار شد.
مباحث نشست یاد شده به طور اجمال به شرح زیر است:
۱ـ مشکلات تطبیق نشانه های ظهور بر مصادیق خاص از جمله:
الف ـ فقدان ضابطه
ب ـ احتمال تکرار مصداق
پ ـ جعل مصداق
۲ ـ معیارهای تطبیق نشانه های ظهور بر مصادیق خاص
الف ـ تطبیق باید همراه با یقین باشد.
ب ـ اجتماع بالفعل تمام ویژگیهای مذکور در روایات
پ ـ تطبیق موجب تأویل نشود.
ت ـ هماهنگی با معیارهای دینی(هیچ اصل و قاعده ای از ضوابط دینی زیر پا نگذاشته شود)
ث ـ عرضه بر علائم غیر قابل مشابه سازی
۳ ـ نتیجه کلی بحث (تطبیق یقینی تا دمیدن صیحه آسمانی امکان ندارد)
۴ ـ معرفی منابع
۵ ـ پاسخگویی به سوالات دانش پژوهان